auditconsult-bg.com >> Доклад за прозрачност

Доклад за прозрачност

ДОКЛАД    ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ

2016 ГОДИНА

ОДИТКОНСУЛТ  ООД

ОДИТОРСКО  ДРУЖЕСТВО

І. Предговор

Съгласно чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 30 април след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. /чл.62, ал.1 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

Със този отчет ние изпълняваме законовото си задължение.

Отчетната година е стопанската година до 31 декември 2016 година. Събития, които са станали след деня, през който  е съставен балансът, но които са постъпили преди публикуването на настоящия отчет за прозрачност, са били взети под внимание, доколкото са важни за информацията, която дава този отчет.

 

ІІ.Сведения за задълженията на персонала на дружеството

 

1.Правна форма и отношения на собственост

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД  е създадено с Решение №1/11.09.1995 год. по ф.д. 14876/1995 г. на СГС в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 26707, том 312, стр.24, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ОДИТКОНСУЛТ” и с капитал 5 000.00 лева. Основният капитал на дружеството с ограничена отговорност възлиза на 5 000.00 лева. 

 

 

 

 

Tой е разпределен както следва:

1.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Кирил Петков                 3 200.00

2.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Тошко Поптолев                 50.00

3.Мария Григорова                                                1 250.00

4.Иван Петков                                                            500.00

                                                                              ———————-

                                                                                   5 000.00

 

Дружеството е регистрирано като  одиторско дружество под № 59  и е вписано в Регистъра на  Одиторски дружества  на сайта на ИДЕС.

Дружеството извършва своята стопанска дейност от офис в:

София 1612, ж.к. „Хиподрума” бл. 111,вх.Г, ет.1, ап. 87.

 „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД разполага със собствени сътрудници. За изпълнението на специализираните задачи, които се състоят изключително в изпълнението на задачи за запазване на правата на дипломираните експерт счетоводители и дружества за извършване на одити, дружеството  използва и външни сътрудници, упражняващи свободни професии и фирми.

Чрез личностната идентичност на управителите, съответно  на партньорите, се гарантира, че сътрудниците, които се използват в рамките на годишната проверка на годишния счетоводен отчет, са достатъчни за да отговорят на специалните изисквания. И при тях  особено се  дава гаранцията за независимост.

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД не участва в други предприятия.

 

 2.Членуване в одиторски мрежи

ОДИТКОНСУЛТ“ ООД не е член на одиторска мрежа.

 

3. Управленска структура на дружеството

Органи за управление на Дружеството са Общото събрание, което се свиква най-малко веднъж годишно и Управителя, избран от Общото събрание.

Управител на дружеството е: Дипломиран експерт счетоводител – Кирил Петков – регистриран одитор

 

4.Вътрешна система за осигуряване на качеството

 

4.1.Описание на вътрешната система за осигуряване на качеството

За осъществяване на професионалните задължения, които трябва да се извършат според Закона за независим финансов одит и вътрешните нормативи на Института на дипломираните експерт счетоводители, които трябва да се спазват, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД въведе система за осигуряване на качеството.

Системата за осигуряване на качество на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД обхваща  следните области:

а/Спазване на професионалните задължения

б/Приемане на професионални ангажименти

в/Организиране и обучение на персонала

г/Планиране на ангажиментите

д/Организиране и осигуряване на ангажиментите

е/Извършване на самите ангажименти

Отговорен за това е управителят.

Управителите се  грижат и за това, сътрудниците на Дружеството лица, упражняващи свободни професии или наети лица от външни фирми да бъдат информирани за значението на професионалните права и за правилата, по които „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД спазва Системата за осигуряване на качеството.

а/ Спазване на професионалните задължения

Професионалните задължения, които трябва да се спазват засягат преди всичко независимостта, добросъвестността, дискретността, личната отговорност, поведението, отговарящо на престижа на  професията, както и подписване на декларация за задълженията.

Правилата трябва да изключват  обстоятелства, при които  може да се яви опасение за пристрастност и заинтересованост за определен изход при изпълнение на ангажимента /договора/.

Такова опасение за пристрастност има тогава, когато са налице такива обстоятелства, които от гледна точка на едно уведомено трето лице, могат да повлияят необективно при оформянето на решението.

Управителят на дружеството, преди поемане на ангажимент /договор /, трябва да провери за опасности от конфликт на интереси, както и за наличие на независимост.

Спазването на принципа за добросъвестност гарантира, че могат да се поемат само такива ангажименти, за които се разполага с необходимата компетентност и нужното време за тяхното изпълнение.

Ръководството гарантира, че валидните законови разпоредби и специалните правила са достъпни за всички сътрудници.

Още преди да започнат да изпълняват своите служебни задължения сътрудниците се задължават писмено да спазват правилата на Системата за осигуряване на качеството.

Принципът на дискретност означава, че на регистрираните одитори и техните сътрудници не им е позволено  да разкриват такива факти и обстоятелства, за които са разбрали и които им са станали известни по време на тяхната професионална дейност и които те могат да  използват неправомерно за собствено  или за трети лица облагодетелстване.

Това задължение за поведение на дискретност не е ограничено във времето и трябва да се прилага спрямо всяко лице.

Ръководството гарантира, че всички сътрудници са задължени да бъдат дискретни.

За тази цел сътрудниците подписват декларация за дискретност.

Това задължение се поема преди изпълнението на служебните  им ангажименти.

Спазването на принципа на лична отговорност означава, че водещите ангажимента одитори трябва да  действат  на своя собствена отговорност, на тях не им се дават указания при вземане на решенията и че те сами ги вземат.

Задълженията за поведението, изисквано поради упражняването на тази  професия  означава, че одиторът трябва да се въздържа от всякаква дейност, която е в противоречие с професията му и с престижа на професията му. Това е валидно особено тогава, когато дружеството трябва да се ангажира за дейност, която нарушава задълженията му. Регистрираните одитори са задължени да обърнат внимание на възложителите на ангажименти за възможни нарушения на законите, които са установили в рамките на възприемане на своите задачи.

За осъществяване на този професионален принцип е посочено едно съответствие на заплащане на ангажимента при оформяне на договорите и нейното отчитане.

Хонорарите при постигане на успех и заплащанията на комисионни са забранени.

Трябва да се осигури колегиално държане при поемане на ангажиментите.

Сътрудниците трябва да предават  както при своето назначаване на работа, така също и ежегодно свързаната с ангажиментите декларация, с която те приемат спазването на настоящите професионални задължения.

б/ Приемане на ангажимента

Правилата за приемане на ангажимента гарантират, че ще бъдат приети и продължени само такива договори , които могат да бъдат свършени делово, компетентно, лично и навреме, както и че няма да навредят на авторитета и финансовото състояние на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД.

Изключителната отговорност за приемането, продължаването и завършването на ангажименти се носи от отговорния за тях одитор, който едновременно с това е и съдружник и/или управител.

Преди приемане на ангажимента, или неговото продължаване, водещият одитор трябва да установи, че сътрудниците му са запознати с нея, както и да извърши анализ относно свързаните с договора  рискове.

Трябва да се проверят и преценят наличието на достатъчно опит и компетенции както на личен, така и на времеви капацитет.

По нататък трябва да се определят на място спазването на общите професионални задължения и  особено на принципа за независимост. Трябва да се гарантира идентифицирането на потенциалните конфликти на интереси. Ако конфликтите на интереси не могат да се решат, ангажиментът трябва да се отклони, или да се прекрати.

При договори с последствия промените в рисковете за възложителите внимателно трябва да се преценяват /нови дейности на възложителя на ангажимента, в дадения случай наличие на специални знания/.

След поемане на ангажимента трябва да се внимава за поява на условия и те трябва да се преценяват, дали няма още в началото да доведат до отклоняване на този ангажимент.

Трябва да се документира цялостното приемане и продължаване на ангажимента.

Всеки ангажимент се потвърждава чрез писмо- потвърждение /Писмо за приемане на одиторски ангажимент/.

Към  него се прилага „Договор за одиторска проверка”.

Ако се появят обстоятелства, които водят до обстоятелство, че един договор не може да се продължи, то водещият одитор трябва незабавно да прекрати договора.

За поемане на договор за одит, който е прекратен от предишен одитор, трябва да се вземе съгласието на възложителя за осъществяване на контакт с предхождащия одитор.

Ако възложителят не се съгласи с това, то договорът трябва да се откаже.    Водещият одитор решава по собствено усмотрение  за специализираните и професионално-правни допустими преценки.

Ангажиментите за одити, които се извършват в предприятия, представляващи обществен интерес или при които в рамките на ангажимента са били установени особени рискове, подлежат на гарантиране  на качеството, което трябва да придружава договора.

в/Организиране и обучение на персонала

Правилата за развитие и планиране на персонала в „ОДИТКОНСУЛТ” ООД, целят да има винаги в наличност достатъчно ресурси и персонал и сътрудниците да са достатъчно квалифицирани, както и готови, да спазват общите професионални задължения, за да може да се извърши съгласно реда изпълнението на одита. Затова се осигурява достатъчна информираност на сътрудниците.

В областта, в която се извършва одит, се използват само такива сътрудници, които имат изискваната квалификация в личностен план и като специалисти. Още при назначаването на сътрудници за извършване на проверки основна значение се придава на  подходящото първоначално образование, на завършеното професионално образование и /или/ завършеното висше образование. Преценката на кандидатите се прави от управителя и от  водещия ангажимента одитор.

След назначаване сътрудниците се обучават в рамките на специалното им образование и квалификация във фирмата и извън фирмата в данъчната област и в търговско-правната област.

Проверка на знанията и поддържане на професионалните качества се изисква изрично от ръководството.

Всички  сътрудници, които се използват за проверка на знанията, разполагат най-малко с  квалификация на дипломиран експерт счетоводител.

Сътрудниците се оценяват при ежегодните разговори на базата на самооценката.Наред с чисто специализираните знания теми на разговорите са социалната компетентност и поставянето на лични цели.

г/ Планиране на ангажиментите

 

Планирането на всички ангажименти служи за добросъвестното упражняване на професията. Начинът и приемането на необходимото планиране  се определят в зависимост от съответните особености на договорите, които трябва да се извършат.

Чрез един самостоятелно изготвен преглед използването на сътрудниците се легитимира във връзка с възложената задача при започването на изпълнението и при завършване на ангажимента, с период от  време, който е необходим, както и с имената на необходимите сътрудници.

Критерий за избор на сътрудниците е квалификацията по специалността им  и опита във връзка с особеностите на договора.

Планирането се извършва в началото преди поемане на ангажименти и  то се адаптира и актуализира непрекъснато. Сътрудниците се информират постоянно за актуалното ниво на планиране.

д/ Организация на ангажимента

Организирането на поетия ангажимент предвижда:

-Спазването на законовите разпоредби и специалните правила за изпълнението на поетия ангажимент.

-Ръководство на екипа, натоварен с поетия ангажимент.

-Текущия надзор на изпълнението на поетия ангажимент и последваща проверка на резултатите.

-Свързаното с поетия ангажимент осигуряване на качеството

-Решаване на различията в мненията

-Приключване на документацията по поетия ангажимент и архивиране на работните документи

Спазването на законовите разпоредби, както и другите професионални и  съсловни правила, е съставна част на принципите на организация.

За организацията на изпълнението на поетия ангажимент е компетентен отговорният сътрудник под ръководството на водещия одитор. Надзорът за спазването на специалните правила, както и на общите професионални задължения е задължение на водещия одитор.

Спазването на законовите разпоредби и специализираните правила за осъществяване на поетия ангажимент трябва да се надзирава в отделния случай от отговорният водещ одитор.

Сътрудниците трябва да проведат действията по одита  и да оформят работните документи чрез използване на въведените формуляри и анкети, които се базират най-вече на специализираната литература и Международните одиторски стандарти.

Различията в мненията на екипа, който реализира одита, се разрешават от  водещия одитор.

 

4.2.Налагане на вътрешната система за осигуряване на качеството

Ръководството декларира за прокарването на системата за осигуряване на качеството:

„С настоящото декларираме, че въведената и използвана Система за осигуряване на качеството от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД,  одиторско дружество, съответства на законовите изисквания и е спазвана през изминалата календарна година и нейнотофункциониране е ефективно.

 

5. Проверка по качеството на одиторските услуги

Съгласно правилата на КПНРО и ИДЕС  за проверка на качеството на одиторските услуги, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД беше проверено през 2016 година за извършените ангажименти до 30.06.2015 год. С Доклад за извършена проверка по качеството на одиторските услуги от 12.02.2016 год. на екипа от КПРНО и ИДЕС - СККОУ, дружеството ни получи  Съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти ”.

Същата е потвърдена от КПНРО на 08.03.2016 година  и  е публикувана на сайта на Комисията – ,,За проверявания период специализираното одиторско  предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.''

 

6. Списък на проверените от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД предприятия, които са от обществен интерес.

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД е проверило /одитирало/ ГФО за 2015 г. на  следните предприятия, които представляват интерес за обществото, съгласно отменения ЗНФО.

Предприятие                                            Седалище

„Топлофикация – Враца” ЕАД            гр. Враца

„Дисиб” ООД                                          гр. София    

„СиЕсАйЕф Хидро” АД                        гр.София 

„Брукландс - 1” ЕООД                          гр.  Луковит

„Уиндекс“ ООД                                      гр. София

ВЕЦ „Станкова река“ ЕООД                гр. София

Съгласно Новият ЗНФО, от тези предприятия, само „Топлофикация – Враца“ ЕАД представлява предприятие от обществен интерес.

 

7.Осигуряване  на независимост

Към вече описаните важни професионални задължения на проверителя на годишните счетоводни отчети спада и това, че той извършва своята дейност независимо и свободно от обстоятелства, които пораждат опасение за пристрастност /заинтересованост/. Това професионално задължение се определя със законови и професионални правила.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

Още при назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на възложителите на ангажиментите.

 

Декларация на ръководството  за мерките за спазване на  независимост:

Въз основа на представените мерки ние потвърждаваме, че е проверено спазването на изискването за независимост. Не бяха установени нарушения. Нямаше влияния  при извършените от нас проверки.

 

8. Описание на политиката, която прилагаме по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие по чл. 30 от ЗНФОПовишаване на квалификацията.

Въз основа на дружеството обучението на нови сътрудници  става основно по време на работа. Стимулират се и се поощряват специализирани квалификационни мероприятия и особено в данъчната и търговско-правната област.

В рамките на това обучение и квалификация се посещават външни семинари, както и се вземат вътрешно-фирмени мерки за  обучението.

 

 9. База за формиране на възнаграждение на съдружниците

Формирането на възнаграждението на съдружниците е на база брой поети одиторски ангажименти и стойността на сключените договори.

 

 

 10. Политика за ротация на отговорните одитори и и служителите в съответствие с чл. 65 от ЗНФО.

Политиката за ротация на отговорните одитори е напълно съобразена с изискванията на чл.65 от ЗНФО

 

 

 

 

11. Информация относно общия оборот на регистрирания одитор.

Икономическите отношения на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД произлизат от проверката на годишни счетоводни отчети /одит/  за  2016 година.

Годишните обороти за годината се равняват на 257 хил. лв.

Независим финансов одит:                        95  хил. лв.

Счетоводни услуги и Други                       162  хил. лв

———————

                                                                         257 хил. лв.

София, април 2017 година

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД

Одиторско дружество 059

Подпис:  Кирил ПЕТКОВ - Управител

 
 
 

ДОКЛАД    ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ

2015 ГОДИНА

ОДИТКОНСУЛТ  ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

І. Предговор

Съгласно чл. 40 м от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. /чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

Със този отчет ние изпълняваме законовото си задължение.

Отчетната година е стопанската година до 31 декември 2015 година. Събития, които са станали след деня, през който  е съставен балансът, но които са постъпили преди публикуването на настоящия отчет за прозрачност, са били взети под внимание, доколкото са важни за информацията, която дава този отчет.

 

ІІ.Сведения за задълженията на персонала на дружеството

 

1.Правна норма и отношения на собственост

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД  е създадено с Решение №1/11.09.1995 год. по ф.д. 14876/1995 г. на СГС в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 26707, том 312, стр.24, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ОДИТКОНСУЛТ” и с капитал 5 000.00 лева. Основният капитал на дружеството с ограничена отговорност възлиза на 5 000.00 лева. 

 

 

 

 

Tой е разпределен както следва:

1.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Кирил Петков                 3 200.00

2.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Тошко Поптолев                 50.00

3.Мария Григорова                                                1 250.00

4.Иван Петков                                                            500.00

                                                                              ———————-

                                                                                   5 000.00

Управител на дружеството е: Дипломиран експерт счетоводител – Кирил Петков

 

Дружеството е регистрирано като специализирано одиторско предприятие под № 59  и е вписано в Регистъра на Специализираните одиторски предприятия на сайта на ИДЕС.

Дружеството извършва своята стопанска дейност от офис в:

София 1612, ж.к. „Хиподрума” бл. 111,вх.Г, ет.1, ап. 87.

 

2.Свързване в системите

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД разполага със собствени сътрудници. За изпълнението на специализираните задачи, които се състоят изключително в изпълнението на задачи за запазване на правата на дипломираните експерт счетоводители и дружества за извършване на одити, дружеството  използва и външни сътрудници, упражняващи свободни професии и фирми.

Чрез личностната идентичност на управителите, съответно  на партньорите, се гарантира, че сътрудниците, които се използват в рамките на годишната проверка на годишния счетоводен отчет, са достатъчни за да отговорят на специалните изисквания. И при тях  особено се  дава гаранцията за независимост.

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД не участва в други предприятия.

 

3.Вътрешна система за осигуряване на качеството

 

3.1.Описание на вътрешната система за осигуряване на качеството

За осъществяване на професионалните задължения, които трябва да се извършат според Закона за независим финансов одит и вътрешните нормативи на Института на дипломираните експерт счетоводители, които трябва да се спазват, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД въведе система за осигуряване на качеството.

Системата за осигуряване на качество на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД обхваща  следните области:

а/Спазване на професионалните задължения

б/Приемане на професионални ангажименти

в/Организиране и обучение на персонала

г/Планиране на ангажиментите

д/Организиране и осигуряване на ангажиментите

е/Извършване на самите ангажименти

Отговорен за това е управителят.

Управителите се  грижат и за това, сътрудниците на Дружеството лица, упражняващи свободни професии или наети лица от външни фирми да бъдат информирани за значението на професионалните права и за правилата, по които „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД спазва Системата за осигуряване на качеството.

а/ Спазване на професионалните задължения

Професионалните задължения, които трябва да се спазват засягат преди всичко независимостта, добросъвестността, дискретността, личната отговорност, поведението, отговарящо на престижа на  професията, както и подписване на декларация за задълженията.

Правилата трябва да изключват  обстоятелства, при които  може да се яви опасение за пристрастност и заинтересованост за определен изход при изпълнение на ангажимента /договора/.

Такова опасение за пристрастност има тогава, когато са налице такива обстоятелства, които от гледна точка на едно уведомено трето лице, могат да повлияят необективно при оформянето на решението.

Управителят на дружеството, преди поемане на ангажимент /договор /, трябва да провери за опасности от конфликт на интереси, както и за наличие на независимост.

Спазването на принципа за добросъвестност гарантира, че могат да се поемат само такива ангажименти, за които се разполага с необходимата компетентност и нужното време за тяхното изпълнение.

Ръководството гарантира, че валидните законови разпоредби и специалните правила са достъпни за всички сътрудници.

Още преди да започнат да изпълняват своите служебни задължения сътрудниците се задължават писмено да спазват правилата на Системата за осигуряване на качеството.

Принципът на дискретност означава, че на регистрираните одитори и техните сътрудници не им е позволено  да разкриват такива факти и обстоятелства, за които са разбрали и които им са станали известни по време на тяхната професионална дейност и които те могат да  използват неправомерно за собствено  или за трети лица облагодетелстване.

Това задължение за поведение на дискретност не е ограничено във времето и трябва да се прилага спрямо всяко лице.

Ръководството гарантира, че всички сътрудници са задължени да бъдат дискретни.

За тази цел сътрудниците подписват декларация за дискретност.

Това задължение се поема преди изпълнението на служебните  им ангажименти.

Спазването на принципа на лична отговорност означава, че водещите ангажимента одитори трябва да  действат  на своя собствена отговорност, на тях не им се дават указания при вземане на решенията и че те сами ги вземат.

Задълженията за поведението, изисквано поради упражняването на тази  професия  означава, че одиторът трябва да се въздържа от всякаква дейност, която е в противоречие с професията му и с престижа на професията му. Това е валидно особено тогава, когато дружеството трябва да се ангажира за дейност, която нарушава задълженията му. Регистрираните одитори са задължени да обърнат внимание на възложителите на ангажименти за възможни нарушения на законите, които са установили в рамките на възприемане на своите задачи.

За осъществяване на този професионален принцип е посочено едно съответствие на заплащане на ангажимента при оформяне на договорите и нейното отчитане.

Хонорарите при постигане на успех и заплащанията на комисионни са забранени.

Трябва да се осигури колегиално държане при поемане на ангажиментите.

Сътрудниците трябва да предават  както при своето назначаване на работа, така също и ежегодно свързаната с ангажиментите декларация, с която те приемат спазването на настоящите професионални задължения.

б/ Приемане на ангажимента

Правилата за приемане на ангажимента гарантират, че ще бъдат приети и продължени само такива договори , които могат да бъдат свършени делово, компетентно, лично и навреме, както и че няма да навредят на авторитета и финансовото състояние на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД.

Изключителната отговорност за приемането, продължаването и завършването на ангажименти се носи от отговорния за тях одитор, който едновременно с това е и съдружник и/или управител.

Преди приемане на ангажимента, или неговото продължаване, водещият одитор трябва да установи, че сътрудниците му са запознати с нея, както и да извърши анализ относно свързаните с договора  рискове.

Трябва да се проверят и преценят наличието на достатъчно опит и компетенции както на личен, така и на времеви капацитет.

По нататък трябва да се определят на място спазването на общите професионални задължения и  особено на принципа за независимост. Трябва да се гарантира идентифицирането на потенциалните конфликти на интереси. Ако конфликтите на интереси не могат да се решат, ангажиментът трябва да се отклони, или да се прекрати.

При договори с последствия промените в рисковете за възложителите внимателно трябва да се преценяват /нови дейности на възложителя на ангажимента, в дадения случай наличие на специални знания/.

След поемане на ангажимента трябва да се внимава за поява на условия и те трябва да се преценяват, дали няма още в началото да доведат до отклоняване на този ангажимент.

Трябва да се документира цялостното приемане и продължаване на ангажимента.

Всеки ангажимент се потвърждава чрез писмо- потвърждение /Писмо за приемане на одиторски ангажимент/.

Към  него се прилага „Договор за одиторска проверка”.

Ако се появят обстоятелства, които водят до обстоятелство, че един договор не може да се продължи, то водещият одитор трябва незабавно да прекрати договора.

За поемане на договор за одит, който е прекратен от предишен одитор, трябва да се вземе съгласието на възложителя за осъществяване на контакт с предхождащия одитор.

Ако възложителят не се съгласи с това, то договорът трябва да се откаже.    Водещият одитор решава по собствено усмотрение  за специализираните и професионално-правни допустими преценки.

Ангажиментите за одити, които се извършват в предприятия, представляващи обществен интерес или при които в рамките на ангажимента са били установени особени рискове, подлежат на гарантиране  на качеството, което трябва да придружава договора.

в/Организиране и обучение на персонала

Правилата за развитие и планиране на персонала в „ОДИТКОНСУЛТ” ООД, целят да има винаги в наличност достатъчно ресурси и персонал и сътрудниците да са достатъчно квалифицирани, както и готови, да спазват общите професионални задължения, за да може да се извърши съгласно реда изпълнението на одита. Затова се осигурява достатъчна информираност на сътрудниците.

В областта, в която се извършва одит, се използват само такива сътрудници, които имат изискваната квалификация в личностен план и като специалисти. Още при назначаването на сътрудници за извършване на проверки основна значение се придава на  подходящото първоначално образование, на завършеното професионално образование и /или/ завършеното висше образование. Преценката на кандидатите се прави от управителя и от  водещия ангажимента одитор.

След назначаване сътрудниците се обучават в рамките на специалното им образование и квалификация във фирмата и извън фирмата в данъчната област и в търговско-правната област.

Проверка на знанията и поддържане на професионалните качества се изисква изрично от ръководството.

Всички  сътрудници, които се използват за проверка на знанията, разполагат най-малко с  квалификация на дипломиран експерт счетоводител.

Сътрудниците се оценяват при ежегодните разговори на базата на самооценката.Наред с чисто специализираните знания теми на разговорите са социалната компетентност и поставянето на лични цели.

г/ Планиране на ангажиментите

 

Планирането на всички ангажименти служи за добросъвестното упражняване на професията. Начинът и приемането на необходимото планиране  се определят в зависимост от съответните особености на договорите, които трябва да се извършат.

Чрез един самостоятелно изготвен преглед използването на сътрудниците се легитимира във връзка с възложената задача при започването на изпълнението и при завършване на ангажимента, с период от  време, който е необходим, както и с имената на необходимите сътрудници.

Критерий за избор на сътрудниците е квалификацията по специалността им  и опита във връзка с особеностите на договора.

Планирането се извършва в началото преди поемане на ангажименти и  то се адаптира и актуализира непрекъснато. Сътрудниците се информират постоянно за актуалното ниво на планиране.

д/ Организация на ангажимента

Организирането на поетия ангажимент предвижда:

-Спазването на законовите разпоредби и специалните правила за изпълнението на поетия ангажимент.

-Ръководство на екипа, натоварен с поетия ангажимент.

-Текущия надзор на изпълнението на поетия ангажимент и последваща проверка на резултатите.

-Свързаното с поетия ангажимент осигуряване на качеството

-Решаване на различията в мненията

-Приключване на документацията по поетия ангажимент и архивиране на работните документи

Спазването на законовите разпоредби, както и другите професионални и  съсловни правила, е съставна част на принципите на организация.

За организацията на изпълнението на поетия ангажимент е компетентен отговорният сътрудник под ръководството на водещия одитор. Надзорът за спазването на специалните правила, както и на общите професионални задължения е задължение на водещия одитор.

Спазването на законовите разпоредби и специализираните правила за осъществяване на поетия ангажимент трябва да се надзирава в отделния случай от отговорният водещ одитор.

Сътрудниците трябва да проведат действията по одита  и да оформят работните документи чрез използване на въведените формуляри и анкети, които се базират най-вече на специализираната литература и Международните одиторски стандарти.

Различията в мненията на екипа, който реализира одита, се разрешават от  водещия одитор.

 

3.2.Налагане на вътрешната система за осигуряване на качеството

Ръководството декларира за прокарването на системата за осигуряване на качеството:

„С настоящото декларираме, че въведената и използвана Система за осигуряване на качеството от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД, Специализирано одиторско предприятие, съответства на законовите изисквания и е спазвана през изминалата календарна година.

 

4. Проверка по качеството на одиторските услуги

Съгласно правилата на КПНРО и ИДЕС  за проверка на качеството на одиторските услуги, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД беше проверено през 2016 година за извършените ангажименти до 30.06.2015 год. С Доклад за извършена проверка по качеството на одиторските услуги от 12.02.2016 год. на екипа от КПРНО и ИДЕС - СККОУ, дружеството ни получи  „ Съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти ”.

Същата е потвърдена от КПНРО на 08.03.2016 година  и  е публикувана на сайта на Комисията – ,,За проверявания период специализираното одиторско  предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.''

5. Списък на проверените от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД предприятия, които са от обществен интерес.

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД е проверило /одитирало/ ГФО за 2014 г. на  следните предприятия, които представляват интерес за обществото.

Предприятие                                            Седалище

„Топлофикация – Враца” ЕАД            гр. Враца

„Дисиб” ООД                                          гр. София    

„СиЕсАйЕф Хидро” АД                        гр.София 

„Брукландс - 1” ЕООД                          гр.  Луковит

„Уиндекс“ ООД                                      гр. София

ВЕЦ „Станкова река“ ЕООД                гр. София

 

6.Осигуряване  на независимост

Към вече описаните важни професионални задължения на проверителя на годишните счетоводни отчети спада и това, че той извършва своята дейност независимо и свободно от обстоятелства, които пораждат опасение за пристрастност /заинтересованост/. Това професионално задължение се определя със законови и професионални правила.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

Още при назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на възложителите на ангажиментите.

 

 

Декларация на ръководството  за мерките за спазване на  независимост:

Въз основа на представените мерки ние потвърждаваме, че е проверено спазването на изискването за независимост. Не бяха установени нарушения. Нямаше влияния  при извършените от нас проверки.

 

2. Повишаване на квалификацията.

Въз основа на дружеството обучението на нови сътрудници  става основно по време на работа.Стимулират се и се поощряват специализирани квалификационни мероприятия и особено в данъчната и търговско-правната област.

В рамките на това обучение и квалификация се посещават външни семинари, както и се вземат вътрешно-фирмени мерки за  обучението.

 

3. Финансова информация

Икономическите отношения на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД произлизат от проверката на годишни счетоводни отчети /одит/  за  2014 година.

Годишните обороти за годината се равняват на 262 хил. лв.

Независим финансов одит:                       107  хил. лв.

Счетоводни услуги и Други                       155  хил. лв

———————

                                                                         262 хил. лв.

4. База за формиране на възнаграждение на съдружниците

Формирането на възнаграждението на съдружниците е на база брой поети одиторски ангажименти и стойността на сключените договори.

София, март 2016 година

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД

Специализирано одиторско предприятие 059

 

Подпис:  Кирил ПЕТКОВ - Управител

 

 

 

ДОКЛАД    ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ

2014 ГОДИНА

ОДИТКОНСУЛТ  ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

І. Предговор

Съгласно чл. 40 м от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. /чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

Със този отчет ние изпълняваме законовото си задължение.

Отчетната година е стопанската година до 31 декември 2014 година. Събития, които са станали след деня, през който  е съставен балансът, но които са постъпили преди публикуването на настоящия отчет за прозрачност, са били взети под внимание, доколкото са важни за информацията, която дава този отчет.

 

ІІ.Сведения за задълженията на персонала на дружеството

 

1.Правна норма и отношения на собственост

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД  е създадено с Решение №1/11.09.1995 год. по ф.д. 14876/1995 г. на СГС в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 26707, том 312, стр.24, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ОДИТКОНСУЛТ” и с капитал 5 000.00 лева. Основният капитал на дружеството с ограничена отговорност възлиза на 5 000.00 лева.   

Tой е разпределен както следва:

1.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Кирил Петков                 3 200.00

2.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Тошко Поптолев                 50.00

3.Мария Григорова                                                1 250.00

4.Иван Петков                                                            500.00

                                                                              ———————-

                                                                                   5 000.00

Управител на дружеството е: Дипломиран експерт счетоводител – Кирил Петков

 

Дружеството е регистрирано като специализирано одиторско предприятие под № 59  и е вписано в Регистъра на Специализираните одиторски предприятия на сайта на ИДЕС.

Дружеството извършва своята стопанска дейност от офис в:

София 1612, ж.к. „Хиподрума” бл. 111,вх.Г, ет.1, ап. 87.

 

2.Свързване в системите

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД разполага със собствени сътрудници. За изпълнението на специализираните задачи, които се състоят изключително в изпълнението на задачи за запазване на правата на дипломираните експерт счетоводители и дружества за извършване на одити, дружеството  използва и външни сътрудници, упражняващи свободни професии и фирми.

Чрез личностната идентичност на управителите, съответно  на партньорите, се гарантира, че сътрудниците, които се използват в рамките на годишната проверка на годишния счетоводен отчет, са достатъчни за да отговорят на специалните изисквания. И при тях  особено се  дава гаранцията за независимост.

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД не участва в други предприятия.

 

 

3.Вътрешна система за осигуряване на качеството

 

3.1.Описание на вътрешната система за осигуряване на качеството

За осъществяване на професионалните задължения, които трябва да се извършат според Закона за независим финансов одит и вътрешните нормативи на Института на дипломираните експерт счетоводители, които трябва да се спазват, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД въведе система за осигуряване на качеството.

Системата за осигуряване на качество на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД обхваща  следните области:

а/Спазване на професионалните задължения

б/Приемане на професионални ангажименти

в/Организиране и обучение на персонала

г/Планиране на ангажиментите

д/Организиране и осигуряване на ангажиментите

е/Извършване на самите ангажименти

Отговорен за това е управителят.

Управителите се  грижат и за това, сътрудниците на Дружеството лица, упражняващи свободни професии или наети лица от външни фирми да бъдат информирани за значението на професионалните права и за правилата, по които „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД спазва Системата за осигуряване на качеството.

а/ Спазване на професионалните задължения

Професионалните задължения, които трябва да се спазват засягат преди всичко независимостта, добросъвестността, дискретността, личната отговорност, поведението, отговарящо на престижа на  професията, както и подписване на декларация за задълженията.

Правилата трябва да изключват  обстоятелства, при които  може да се яви опасение за пристрастност и заинтересованост за определен изход при изпълнение на ангажимента /договора/.

Такова опасение за пристрастност има тогава, когато са налице такива обстоятелства, които от гледна точка на едно уведомено трето лице, могат да повлияят необективно при оформянето на решението.

Управителят на дружеството, преди поемане на ангажимент /договор /, трябва да провери за опасности от конфликт на интереси, както и за наличие на независимост.

Спазването на принципа за добросъвестност гарантира, че могат да се поемат само такива ангажименти, за които се разполага с необходимата компетентност и нужното време за тяхното изпълнение.

Ръководството гарантира, че валидните законови разпоредби и специалните правила са достъпни за всички сътрудници.

Още преди да започнат да изпълняват своите служебни задължения сътрудниците се задължават писмено да спазват правилата на Системата за осигуряване на качеството.

Принципът на дискретност означава, че на регистрираните одитори и техните сътрудници не им е позволено  да разкриват такива факти и обстоятелства, за които са разбрали и които им са станали известни по време на тяхната професионална дейност и които те могат да  използват неправомерно за собствено  или за трети лица облагодетелстване.

Това задължение за поведение на дискретност не е ограничено във времето и трябва да се прилага спрямо всяко лице.

Ръководството гарантира, че всички сътрудници са задължени да бъдат дискретни.

За тази цел сътрудниците подписват декларация за дискретност.

Това задължение се поема преди изпълнението на служебните  им ангажименти.

Спазването на принципа на лична отговорност означава, че водещите ангажимента одитори трябва да  действат  на своя собствена отговорност, на тях не им се дават указания при вземане на решенията и че те сами ги вземат.

Задълженията за поведението, изисквано поради упражняването на тази  професия  означава, че одиторът трябва да се въздържа от всякаква дейност, която е в противоречие с професията му и с престижа на професията му. Това е валидно особено тогава, когато дружеството трябва да се ангажира за дейност, която нарушава задълженията му. Регистрираните одитори са задължени да обърнат внимание на възложителите на ангажименти за възможни нарушения на законите, които са установили в рамките на възприемане на своите задачи.

За осъществяване на този професионален принцип е посочено едно съответствие на заплащане на ангажимента при оформяне на договорите и нейното отчитане.

Хонорарите при постигане на успех и заплащанията на комисионни са забранени.

Трябва да се осигури колегиално държане при поемане на ангажиментите.

Сътрудниците трябва да предават  както при своето назначаване на работа, така също и ежегодно свързаната с ангажиментите декларация, с която те приемат спазването на настоящите професионални задължения.

б/ Приемане на ангажимента

Правилата за приемане на ангажимента гарантират, че ще бъдат приети и продължени само такива договори , които могат да бъдат свършени делово, компетентно, лично и навреме, както и че няма да навредят на авторитета и финансовото състояние на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД.

Изключителната отговорност за приемането, продължаването и завършването на ангажименти се носи от отговорния за тях одитор, който едновременно с това е и съдружник и/или управител.

Преди приемане на ангажимента, или неговото продължаване, водещият одитор трябва да установи, че сътрудниците му са запознати с нея, както и да извърши анализ относно свързаните с договора  рискове.

Трябва да се проверят и преценят наличието на достатъчно опит и компетенции както на личен, така и на времеви капацитет.

По нататък трябва да се определят на място спазването на общите професионални задължения и  особено на принципа за независимост. Трябва да се гарантира идентифицирането на потенциалните конфликти на интереси. Ако конфликтите на интереси не могат да се решат, ангажиментът трябва да се отклони, или да се прекрати.

При договори с последствия промените в рисковете за възложителите внимателно трябва да се преценяват /нови дейности на възложителя на ангажимента, в дадения случай наличие на специални знания/.

След поемане на ангажимента трябва да се внимава за поява на условия и те трябва да се преценяват, дали няма още в началото да доведат до отклоняване на този ангажимент.

Трябва да се документира цялостното приемане и продължаване на ангажимента.

Всеки ангажимент се потвърждава чрез писмо- потвърждение /Писмо за приемане на одиторски ангажимент/.

Към  него се прилага „Договор за одиторска проверка”.

Ако се появят обстоятелства, които водят до обстоятелство, че един договор не може да се продължи, то водещият одитор трябва незабавно да прекрати договора.

За поемане на договор за одит, който е прекратен от предишен одитор, трябва да се вземе съгласието на възложителя за осъществяване на контакт с предхождащия одитор.

Ако възложителят не се съгласи с това, то договорът трябва да се откаже.    Водещият одитор решава по собствено усмотрение  за специализираните и професионално-правни допустими преценки.

Ангажиментите за одити, които се извършват в предприятия, представляващи обществен интерес или при които в рамките на ангажимента са били установени особени рискове, подлежат на гарантиране  на качеството, което трябва да придружава договора.

в/Организиране и обучение на персонала

Правилата за развитие и планиране на персонала в „ОДИТКОНСУЛТ” ООД, целят да има винаги в наличност достатъчно ресурси и персонал и сътрудниците да са достатъчно квалифицирани, както и готови, да спазват общите професионални задължения, за да може да се извърши съгласно реда изпълнението на одита. Затова се осигурява достатъчна информираност на сътрудниците.

В областта, в която се извършва одит, се използват само такива сътрудници, които имат изискваната квалификация в личностен план и като специалисти. Още при назначаването на сътрудници за извършване на проверки основна значение се придава на  подходящото първоначално образование, на завършеното професионално образование и /или/ завършеното висше образование. Преценката на кандидатите се прави от управителя и от  водещия ангажимента одитор.

След назначаване сътрудниците се обучават в рамките на специалното им образование и квалификация във фирмата и извън фирмата в данъчната област и в търговско-правната област.

Проверка на знанията и поддържане на професионалните качества се изисква изрично от ръководството.

Всички  сътрудници, които се използват за проверка на знанията, разполагат най-малко с  квалификация на дипломиран експерт счетоводител.

Сътрудниците се оценяват при ежегодните разговори на базата на самооценката.Наред с чисто специализираните знания теми на разговорите са социалната компетентност и поставянето на лични цели.

г/ Планиране на ангажиментите

 

Планирането на всички ангажименти служи за добросъвестното упражняване на професията. Начинът и приемането на необходимото планиране  се определят в зависимост от съответните особености на договорите, които трябва да се извършат.

Чрез един самостоятелно изготвен преглед използването на сътрудниците се легитимира във връзка с възложената задача при започването на изпълнението и при завършване на ангажимента, с период от  време, който е необходим, както и с имената на необходимите сътрудници.

Критерий за избор на сътрудниците е квалификацията по специалността им  и опита във връзка с особеностите на договора.

Планирането се извършва в началото преди поемане на ангажименти и  то се адаптира и актуализира непрекъснато. Сътрудниците се информират постоянно за актуалното ниво на планиране.

д/ Организация на ангажимента

Организирането на поетия ангажимент предвижда:

-Спазването на законовите разпоредби и специалните правила за изпълнението на поетия ангажимент.

-Ръководство на екипа, натоварен с поетия ангажимент.

-Текущия надзор на изпълнението на поетия ангажимент и последваща проверка на резултатите.

-Свързаното с поетия ангажимент осигуряване на качеството

-Решаване на различията в мненията

-Приключване на документацията по поетия ангажимент и архивиране на работните документи

Спазването на законовите разпоредби, както и другите професионални и  съсловни правила, е съставна част на принципите на организация.

За организацията на изпълнението на поетия ангажимент е компетентен отговорният сътрудник под ръководството на водещия одитор. Надзорът за спазването на специалните правила, както и на общите професионални задължения е задължение на водещия одитор.

Спазването на законовите разпоредби и специализираните правила за осъществяване на поетия ангажимент трябва да се надзирава в отделния случай от отговорният водещ одитор.

Сътрудниците трябва да проведат действията по одита  и да оформят работните документи чрез използване на въведените формуляри и анкети, които се базират най-вече на специализираната литература и Международните одиторски стандарти.

Различията в мненията на екипа, който реализира одита, се разрешават от  водещия одитор.

 

3.2.Налагане на вътрешната система за осигуряване на качеството

Ръководството декларира за прокарването на системата за осигуряване на качеството:

„С настоящото декларираме, че въведената и използвана Система за осигуряване на качеството от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД, Специализирано одиторско предприятие, съответства на законовите изисквания и е спазвана през изминалата календарна година.

 

4. Проверка по качеството на одиторските услуги

Съгласно правилата на КПНРО и ИДЕС  за проверка на качеството на одиторските услуги, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД беше проверено през 2012 година за извършените ангажименти до 30.06.2012 год. С Доклад за извършена проверка по качеството на одиторските услуги от 24.01.2013 год. на екипа от КПРНО и ИДЕС - СККОУ, дружеството ни получи - „Съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти ”.

Същата е потвърдена от КПНРО на 05.02.2013 година  и  е публикувана на сайта на Комисията – За проверявания период специализираното одиторско  предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.

5. Списък на проверените от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД предприятия, които са от обществен интерес.

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД е проверило /одитирало/ ГФО за 2013г. на  следните предприятия, които представляват интерес за обществото.

Предприятие                                            Седалище

„Топлофикация – Враца” ЕАД            гр. Враца

„Дисиб” ООД                                              гр. София    

„СиЕсАйЕф Хидро” АД                          гр.София 

„Брукландс - 1” ЕООД                            гр.  Луковит

 

6.Осигуряване  на независимост

Към вече описаните важни професионални задължения на проверителя на годишните счетоводни отчети спада и това, че той извършва своята дейност независимо и свободно от обстоятелства, които пораждат опасение за пристрастност /заинтересованост/. Това професионално задължение се определя със законови и професионални правила.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

Още при назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на възложителите на ангажиментите.

 

 Декларация на ръководството  за мерките за спазване на  независимост:

Въз основа на представените мерки ние потвърждаваме, че е проверено спазването на изискването за независимост. Не бяха установени нарушения. Нямаше влияния  при извършените от нас проверки.

 

7. Повишаване на квалификацията.

Въз основа на дружеството обучението на нови сътрудници  става основно по време на работа. Стимулират се и се поощряват специализирани квалификационни мероприятия и особено в данъчната и търговско-правната област.

В рамките на това обучение и квалификация се посещават външни семинари, както и се вземат вътрешно-фирмени мерки за  обучението.

 

8. Финансова информация

Икономическите отношения на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД произлизат от проверката на годишни счетоводни отчети /одит/  за 2012 и 2013 години.

Годишните обороти за годината се равняват на 296 хил.лв.

Независим финансов одит:                       128  хил. лв.

Счетоводни услуги и Други                       168  хил. лв

———————

                                                                         296 хил. лв.

9. База за формиране на възнаграждение на съдружниците

Формирането на възнаграждението на съдружниците е на база брой поети одиторски ангажименти и стойността на сключените договори.

София, март 2015 година

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД

Специализирано одиторско предприятие 059

Подпис:  Кирил ПЕТКОВ - Управител

  

 

 

 

ДОКЛАД    ЗА  ПРОЗРАЧНОСТ

2013 ГОДИНА

ОДИТКОНСУЛТ  ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

І. Предговор

Съгласно чл. 40 м от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако те са извършили през годината поне една проверка на годишния счетоводен отчет на  предприятие, което представлява обществен интерес. /чл.40м,т.10 ал.3 от ЗНФО/.

В доклада за прозрачност трябва да бъдат записани определени данни за структурата и вътрешната организация на одитора.

Със този отчет ние изпълняваме законовото си задължение.

Отчетната година е стопанската година до 31 декември 2013 година. Събития, които са станали след деня, през който  е съставен балансът, но които са постъпили преди публикуването на настоящия отчет за прозрачност, са били взети под внимание, доколкото са важни за информацията, която дава този отчет.

 

ІІ.Сведения за задълженията на персонала на дружеството

 

1.Правна норма и отношения на собственост

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД  е създадено с Решение №1/11.09.1995 год. по ф.д. 14876/1995 г. на СГС в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 26707, том 312, стр.24, като дружество с ограничена отговорност с фирма „ОДИТКОНСУЛТ” и с капитал 5 000.00 лева. Основният капитал на дружеството с ограничена отговорност възлиза на 5 000.00 лева. 

 

Tой е разпределен както следва:

1.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Кирил Петков                 3 200.00

2.Дипломиран експерт счетоводител

Регистриран одитор – Тошко Поптолев                 50.00

3.Мария Григорова                                                1 250.00

4.Иван Петков                                                            500.00

                                                                              ———————-

                                                                                  5 000.00

Управител на дружеството е: Дипломиран експерт счетоводител – Кирил Петков

 

Дружеството е регистрирано като специализирано одиторско предприятие под № 59  и е вписано в Регистъра на Специализираните одиторски предприятия на сайта на ИДЕС.

Дружеството извършва своята стопанска дейност от офис в:

София 1612, ж.к. „Хиподрума” бл. 111,вх.Г, ет.1, ап. 87.

 

2.Свързване в системите

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД разполага със собствени сътрудници. За изпълнението на специализираните задачи, които се състоят изключително в изпълнението на задачи за запазване на правата на дипломираните експерт счетоводители и дружества за извършване на одити, дружеството  използва и външни сътрудници, упражняващи свободни професии и фирми.

Чрез личностната идентичност на управителите, съответно  на партньорите, се гарантира, че сътрудниците, които се използват в рамките на годишната проверка на годишния счетоводен отчет, са достатъчни за да отговорят на специалните изисквания. И при тях  особено се  дава гаранцията за независимост.

„ОДИТКОНСУЛТ” ООД не участва в други предприятия.

 

3.Вътрешна система за осигуряване на качеството

 

3.1.Описание на вътрешната система за осигуряване на качеството

За осъществяване на професионалните задължения, които трябва да се извършат според Закона за независим финансов одит и вътрешните нормативи на Института на дипломираните експерт счетоводители, които трябва да се спазват, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД въведе система за осигуряване на качеството.

Системата за осигуряване на качество на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД обхваща  следните области:

а/Спазване на професионалните задължения

б/Приемане на професионални ангажименти

в/Организиране и обучение на персонала

г/Планиране на ангажиментите

д/Организиране и осигуряване на ангажиментите

е/Извършване на самите ангажименти

Отговорен за това е управителят.

Управителите се  грижат и за това, сътрудниците на Дружеството лица, упражняващи свободни професии или наети лица от външни фирми да бъдат информирани за значението на професионалните права и за правилата, по които „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД спазва Системата за осигуряване на качеството.

а/ Спазване на професионалните задължения

Професионалните задължения, които трябва да се спазват засягат преди всичко независимостта, добросъвестността, дискретността, личната отговорност, поведението, отговарящо на престижа на  професията, както и подписване на декларация за задълженията.

Правилата трябва да изключват  обстоятелства, при които  може да се яви опасение за пристрастност и заинтересованост за определен изход при изпълнение на ангажимента /договора/.

Такова опасение за пристрастност има тогава, когато са налице такива обстоятелства, които от гледна точка на едно уведомено трето лице, могат да повлияят необективно при оформянето на решението.

Управителят на дружеството, преди поемане на ангажимент /договор /, трябва да провери за опасности от конфликт на интереси, както и за наличие на независимост.

Спазването на принципа за добросъвестност гарантира, че могат да се поемат само такива ангажименти, за които се разполага с необходимата компетентност и нужното време за тяхното изпълнение.

Ръководството гарантира, че валидните законови разпоредби и специалните правила са достъпни за всички сътрудници.

Още преди да започнат да изпълняват своите служебни задължения сътрудниците се задължават писмено да спазват правилата на Системата за осигуряване на качеството.

Принципът на дискретност означава, че на регистрираните одитори и техните сътрудници не им е позволено  да разкриват такива факти и обстоятелства, за които са разбрали и които им са станали известни по време на тяхната професионална дейност и които те могат да  използват неправомерно за собствено  или за трети лица облагодетелстване.

Това задължение за поведение на дискретност не е ограничено във времето и трябва да се прилага спрямо всяко лице.

Ръководството гарантира, че всички сътрудници са задължени да бъдат дискретни.

За тази цел сътрудниците подписват декларация за дискретност.

Това задължение се поема преди изпълнението на служебните  им ангажименти.

Спазването на принципа на лична отговорност означава, че водещите ангажимента одитори трябва да  действат  на своя собствена отговорност, на тях не им се дават указания при вземане на решенията и че те сами ги вземат.

Задълженията за поведението, изисквано поради упражняването на тази  професия  означава, че одиторът трябва да се въздържа от всякаква дейност, която е в противоречие с професията му и с престижа на професията му. Това е валидно особено тогава, когато дружеството трябва да се ангажира за дейност, която нарушава задълженията му. Регистрираните одитори са задължени да обърнат внимание на възложителите на ангажименти за възможни нарушения на законите, които са установили в рамките на възприемане на своите задачи.

За осъществяване на този професионален принцип е посочено едно съответствие на заплащане на ангажимента при оформяне на договорите и нейното отчитане.

Хонорарите при постигане на успех и заплащанията на комисионни са забранени.

Трябва да се осигури колегиално държане при поемане на ангажиментите.

Сътрудниците трябва да предават  както при своето назначаване на работа, така също и ежегодно свързаната с ангажиментите декларация, с която те приемат спазването на настоящите професионални задължения.

б/ Приемане на ангажимента

Правилата за приемане на ангажимента гарантират, че ще бъдат приети и продължени само такива договори , които могат да бъдат свършени делово, компетентно, лично и навреме, както и че няма да навредят на авторитета и финансовото състояние на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД.

Изключителната отговорност за приемането, продължаването и завършването на ангажименти се носи от отговорния за тях одитор, който едновременно с това е и съдружник и/или управител.

Преди приемане на ангажимента, или неговото продължаване, водещият одитор трябва да установи, че сътрудниците му са запознати с нея, както и да извърши анализ относно свързаните с договора  рискове.

Трябва да се проверят и преценят наличието на достатъчно опит и компетенции както на личен, така и на времеви капацитет.

По нататък трябва да се определят на място спазването на общите професионални задължения и  особено на принципа за независимост. Трябва да се гарантира идентифицирането на потенциалните конфликти на интереси. Ако конфликтите на интереси не могат да се решат, ангажиментът трябва да се отклони, или да се прекрати.

При договори с последствия промените в рисковете за възложителите внимателно трябва да се преценяват /нови дейности на възложителя на ангажимента, в дадения случай наличие на специални знания/.

След поемане на ангажимента трябва да се внимава за поява на условия и те трябва да се преценяват, дали няма още в началото да доведат до отклоняване на този ангажимент.

Трябва да се документира цялостното приемане и продължаване на ангажимента.

Всеки ангажимент се потвърждава чрез писмо- потвърждение /Писмо за приемане на одиторски ангажимент/.

Към  него се прилага „Договор за одиторска проверка”.

Ако се появят обстоятелства, които водят до обстоятелство, че един договор не може да се продължи, то водещият одитор трябва незабавно да прекрати договора.

За поемане на договор за одит, който е прекратен от предишен одитор, трябва да се вземе съгласието на възложителя за осъществяване на контакт с предхождащия одитор.

Ако възложителят не се съгласи с това, то договорът трябва да се откаже.    Водещият одитор решава по собствено усмотрение  за специализираните и професионално-правни допустими преценки.

Ангажиментите за одити, които се извършват в предприятия, представляващи обществен интерес или при които в рамките на ангажимента са били установени особени рискове, подлежат на гарантиране  на качеството, което трябва да придружава договора.

в/Организиране и обучение на персонала

Правилата за развитие и планиране на персонала в „ОДИТКОНСУЛТ” ООД, целят да има винаги в наличност достатъчно ресурси и персонал и сътрудниците да са достатъчно квалифицирани, както и готови, да спазват общите професионални задължения, за да може да се извърши съгласно реда изпълнението на одита. Затова се осигурява достатъчна информираност на сътрудниците.

В областта, в която се извършва одит, се използват само такива сътрудници, които имат изискваната квалификация в личностен план и като специалисти. Още при назначаването на сътрудници за извършване на проверки основна значение се придава на  подходящото първоначално образование, на завършеното професионално образование и /или/ завършеното висше образование. Преценката на кандидатите се прави от управителя и от  водещия ангажимента одитор.

След назначаване сътрудниците се обучават в рамките на специалното им образование и квалификация във фирмата и извън фирмата в данъчната област и в търговско-правната област.

Проверка на знанията и поддържане на професионалните качества се изисква изрично от ръководството.

Всички  сътрудници, които се използват за проверка на знанията, разполагат най-малко с  квалификация на дипломиран експерт счетоводител.

Сътрудниците се оценяват при ежегодните разговори на базата на самооценката.Наред с чисто специализираните знания теми на разговорите са социалната компетентност и поставянето на лични цели.

г/ Планиране на ангажиментите 

Планирането на всички ангажименти служи за добросъвестното упражняване на професията. Начинът и приемането на необходимото планиране  се определят в зависимост от съответните особености на договорите, които трябва да се извършат.

Чрез един самостоятелно изготвен преглед използването на сътрудниците се легитимира във връзка с възложената задача при започването на изпълнението и при завършване на ангажимента, с период от  време, който е необходим, както и с имената на необходимите сътрудници.

Критерий за избор на сътрудниците е квалификацията по специалността им  и опита във връзка с особеностите на договора.

Планирането се извършва в началото преди поемане на ангажименти и  то се адаптира и актуализира непрекъснато. Сътрудниците се информират постоянно за актуалното ниво на планиране.

д/ Организация на ангажимента

Организирането на поетия ангажимент предвижда:

-Спазването на законовите разпоредби и специалните правила за изпълнението на поетия ангажимент.

-Ръководство на екипа, натоварен с поетия ангажимент.

-Текущия надзор на изпълнението на поетия ангажимент и последваща проверка на резултатите.

-Свързаното с поетия ангажимент осигуряване на качеството

-Решаване на различията в мненията

-Приключване на документацията по поетия ангажимент и архивиране на работните документи

Спазването на законовите разпоредби, както и другите професионални и  съсловни правила, е съставна част на принципите на организация.

За организацията на изпълнението на поетия ангажимент е компетентен отговорният сътрудник под ръководството на водещия одитор. Надзорът за спазването на специалните правила, както и на общите професионални задължения е задължение на водещия одитор.

Спазването на законовите разпоредби и специализираните правила за осъществяване на поетия ангажимент трябва да се надзирава в отделния случай от отговорният водещ одитор.

Сътрудниците трябва да проведат действията по одита  и да оформят работните документи чрез използване на въведените формуляри и анкети, които се базират най-вече на специализираната литература и Международните одиторски стандарти.

Различията в мненията на екипа, който реализира одита, се разрешават от  водещия одитор.

 

3.2.Налагане на вътрешната система за осигуряване на качеството

Ръководството декларира за прокарването на системата за осигуряване на качеството:

„С настоящото декларираме, че въведената и използвана Система за осигуряване на качеството от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД, Специализирано одиторско предприятие, съответства на законовите изисквания и е спазвана през изминалата календарна година.

 

4. Проверка по качеството на одиторските услуги

Съгласно правилата на КПНРО и ИДЕС  за проверка на качеството на одиторските услуги, „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД беше проверено през 2012 година за извършените ангажименти до 30.06.2012 год. С Доклад за извършена проверка по качеството на одиторските услуги от 24.01.2013 год. на екипа от КПРНО и ИДЕС - СККОУ, дружеството ни получи - „Съответствие с всички съществени аспекти за изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните одиторски стандарти ”.

Същата е потвърдена от КПНРО на 05.02.2013 година  и  е публикувана на сайта на Комисията – За проверявания период специализираното одиторско  предприятие е осъществявало дейност в съответствие с всички съществени аспекти на изискванията за качеството на извършваните одиторски услуги при прилагане на процедурите, определени в професионалните стандарти.

5. Списък на проверените от „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД предприятия, които са от обществен интерес.

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД е проверило /одитирало/ ГФО за 2012 г. на  следните предприятия, които представляват интерес за обществото.

Предприятие                                            Седалище

„Топлофикация – Враца” ЕАД            гр. Враца

„Пампорово” АД                                       гр. Смолян

„Деспред” АД                                             гр. София

„Дисиб” ООД                                              гр. София    

„СиЕсАйЕф Хидро” АД                          гр.София 

„Брукландс - 1” ЕООД                            гр.  Луковит

6.Осигуряване  на независимост

Към вече описаните важни професионални задължения на проверителя на годишните счетоводни отчети спада и това, че той извършва своята дейност независимо и свободно от обстоятелства, които пораждат опасение за пристрастност /заинтересованост/. Това професионално задължение се определя със законови и професионални правила.

За осигуряване на независимост сътрудниците  се информират редовно за значението и съдържанието на опасенията за пристрастност и професионална независимост.

Още при назначаването на сътрудниците се извършва  запознаването им с професионалните принципи и им се връчват актуалните списъци на възложителите на ангажиментите.

 

 

Декларация на ръководството  за мерките за спазване на  независимост:

Въз основа на представените мерки ние потвърждаваме, че е проверено спазването на изискването за независимост. Не бяха установени нарушения. Нямаше влияния  при извършените от нас проверки. 

7. Повишаване на квалификацията.

Въз основа на дружеството обучението на нови сътрудници  става основно по време на работа.Стимулират се и се поощряват специализирани квалификационни мероприятия и особено в данъчната и търговско-правната област.

В рамките на това обучение и квалификация се посещават външни семинари, както и се вземат вътрешно-фирмени мерки за  обучението.

 8. Финансова информация

Икономическите отношения на „ОДИТКОНСУЛТ″ ООД произлизат от проверката на годишни счетоводни отчети /одит/  за 2011 и 2012 години.

Годишните обороти за годината се равняват на 266 хил.лв.

Независим финансов одит:                                91  хил. лв.

Счетоводни услуги и Други                             175  хил. лв

———————

                                                                              266 хил. лв.

9. База за формиране на възнаграждение на съдружниците

Формирането на възнаграждението на съдружниците е на база брой поети одиторски ангажименти и стойността на сключените договори.

София, март 2014 година

„ОДИТКОНСУЛТ″ ООД

Специализирано одиторско предприятие 059

Подпис:  Кирил ПЕТКОВ - Управител