auditconsult-bg.com >> За Одитконсулт

За Одитконсулт

            “Одитконсулт” ООД е създадена през 1995 и предлага пакети услуги в областта на финансите, счетоводството и одитинга. Ние нямаме амбицията да покрием пълния набор от услуги, предлагани от големите интернационални одиторски компании у нас, но считаме, че нашите добри познания в областта на специфичните фирмени финанси и счетоводство са добра предпоставка за предоставянето на услуги от достатъчно високо ниво за нуждите на нашите клиенти. Фирма “Одитконсулт” е специализирана в:

·         Независим финансов одит;

·         Оперативно счетоводство и водене на счетоводната отчетност;

Формите на работа, които използваме са абонаментно обслужване и предоставяне на услуга при поискване от клиент.

 Формата на работа, която предпочитаме и препоръчваме на нашите клиенти, е абонаментното месечно обслужване, което ни позволява ефективно да планираме дейността си, да опознаем спецификата на фирмата и да приложим значително по-ниска цена за този вид дейност от случаите, когато се налага да консултираме в последния момент или при съкратени срокове, тогава, когато и крайният резултат не винаги може да бъде гарантиран като положителен от гледна точка на клиента. Цената за тази услуга се договаря за всеки отделен случай, в зависимост от параметрите на стопанската активност на фирмата. 

Предоставянето на услуга при поискване от клиент се извършва на базата на хонорарни листа, които съдържат описание на различните видове дейностти, които сме извършили и времето, което сме изразходвали за всяка от тях. Цената за този вид услуга е фиксирана – 30.00 /тридесет /евро на час.

Наши клиенти са български и чуждестранни фирми и компании, които оперират в широк спектър от дейности , а именно: енергетика, производство, медии , реклама, внос и износ на стоки и услуги, търговия на едро и дребно, финансова дейност и др. Нашите международни ангажименти се изразяват в участия в различни проекти по линия на програмата “PHARE” на Европейския съюз.

От 2002 година “Одитконсулт” ООД е вписан под Nо.59 в списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в Република България, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС/. За 2009 година -  Д.в. бр.21/20.03.2009 година.